Życzenia świąteczne Drukuj
Wpisany przez Księża Pallotyni   
piątek, 14 kwietnia 2006 17:17

Twój udział w misjach Ol dia Poro na Sapota bilon misin wok,

Long dispela tripela bikpela de bilong Ista: ol de bilong tingim pen na dai na kirap bilong Jisas, mipela, ol pallottine pater na brata, ol husat i wok long PNG, wisim yupela bai bikpela Pestode bilong Ista i bringim belisi na amamas insait long laip bilong yupela. Jisas husat i kirap bek long matmat i ken blesim yupela na olgeta wok yupela i mekim.
God blesim yupela olgeta!

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy misji,
W to wielkie Święto Wielkiej Nocy, gdy rozważamy Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, nasza pallotyńska ...

... wspólnota pracująca w PNG pragnie życzyć Wam całym sercem, by te Święta przyniosły radość i pokój w Waszym życiu. Niech Chrystus, który zmartwychwstał błogosławi Wam i Waszej pracy.

Księża Pallotyni z Papui Nowej Gwinei