Modlitwa za misjonarzy
Prosimy Cię, Boże PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 28 lipca 2005 13:02

Modlitwa za misjonarzy
Boże w Trójcy Jedyny, złączeni ze wszystkimi ludźmi na świecie, powierzamy Ci ich troski, ich i nasze potrzeby. Ufni w Twoje Miłosierdzie i Wszechmoc prosimy Cię:

- za ludzi, wśród których pracują nasi misjonarze i misjonarki, abyś otwierał , ich serca i umysły na prawdę Ewangelii. Wysłuchaj nas Panie,
- za misjonarzy i misjonarki na całym świecie, by z pomocą Twojej łaski mogli rozdawać wszystkim ludziom miłość, radość i pokój. Wysłuchaj nas Panie,
- za ludzi świeckich, by pogłębiała się w nich ...

Więcej…
 
Ojcze nasz w języku pidgin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
wtorek, 14 czerwca 2005 11:16

Modlitwa za misjonarzyPapa bilong mipela, yu stap long heven.
Mekim nem bilong yu i kamap bikpela.
Mekim kingom bilong yu i kam.
Strongim mipela long bihainim laik bilong yu long graun, olsem ol i bihainim long heven.

Givim mipela kaikai inap long tude.
Pogivim rong bilong mipela, olsem mipela i pogivim ol arapela i mekim rong long mipela.
Sambai long mipela long taim bilong traim.
Na rausim olgeta samting nogut long mipela. Amen.

 
Z modlitewnika misjonarza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 09 czerwca 2005 20:36

Modlitwa za misjonarzyMaryjo, rzekłaś kiedyś w Kanie: "Cokolwiek wam powie, czyńcie".
Rzekłaś to po latach przy Jezusie spędzonych, po latach medytacji, "przechowywania w sercu", po latach cichego i skromnego życia.

Spojrzyj na głosicieli Słowa Bożego rozsianych po świecie, z dala od swych bliskich.
Wspomnij misjonarzy, siostry na misjach pracujące, spojrzyj zwłaszcza na tych zmęczonych już, na tych u kresu sił swoich.
Naucz tego, czego w Kanie uczyłaś, jak ...

Więcej…
 
Modlitwa z Papui Nowej Gwinei PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
piątek, 06 maja 2005 11:03

Modlitwa za misjonarzySą takie chwile, gdy jestem smutny - ale Ty dajesz mi pociechę.
Są takie chwile, gdy jestem zły - ale Ty mnie uspokajasz.
Są takie chwile, gdy jestem załamany - ale Ty czynisz mnie wesołym.


Są takie czasy, gdy nie ma nadziei - ale Ty dajesz mi nową , nadzieję.
Dziękuję Boże, że mi pomagasz - gdy coś mi się w życiu nie udaje.

 
Modlitwa powszechna w intencji misji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Jan Rykała SAC   
poniedziałek, 14 marca 2005 20:23

Modlitwa za misjonarzy" Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody". Prośmy Ojca w niebie, aby Orędzie Bożego miłosierdzia jak najrychlej dotarło do wszystkich zakątków świata:

- Módlmy się za Kościół św., by śmiało głosił Chrystusowe Miłosierdzie wszystkim narodom świata - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Módlmy się za wszystkie kraje misyjne, by pracujący tam kapłani, zakonnicy i zakonnice cieszyli się życzliwością władz państwowych - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie Módlmy się o liczne i dobre powołania misyjne, aby nie zabrakło pracowników na Niwie Bożej - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
- Módlmy się za naszą Ojczyznę, by przez gorliwych ...

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 14